my courses ntua


Faculty are encouraged to back up any courses that they think they may need in the future. κατάθεση στο mycourses του μαθήματος Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών αποστολή στο mail kyrka@central.ntua.gr ή εναλλακτικά στο mail praktiki@central.ntua.gr Σχολή Χημικών Μηχανικών αποστολή στο mail dimvass@central.ntua.gr Wednesday, 02 April 2008 13:24 αν βλέπετε αυτή τη σελίδα αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ενημερωμένη η δικτυακή διεύθυνση του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr 16.10.20 :: Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος ολικής πιθανότητας, τύπος του Bayes, 20.10.20 :: Ανεξαρτησία ενδεχομένων. ), ιδιότητες, 06.11.20 :: Συνεχείς τ.μ. Ανεξάρτητες δοκιμές Bernoulli, 23.10.20 :: Διακριτές τυχαίες μεταβλητές (τ.μ. Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ. Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με το Open eClass μπορείτε να επικοινωνήσετε με την MY-AOC μέσω e-mail: helpdesk@aoc.ntua.gr Click exercises. Στο φάκελο "έγγραφα>7. Η ίδια η εφαρμογή καθοδηγεί το χρήστη, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον με συμβουλές και οδηγίες σε κάθε βήμα δημιουργίας, στον τρόπο να δημιουργήσει την ιστοσελίδα του μαθήματός του. Ηλεκτρικό φορτίο. Click Εγγραφα. 20th November, 2020 Δεν απαιτείται η συντήρηση εφαρμογών ή συστημάτων από το χρήστη, καθώς τέτοιου είδους υποστήριξη παρέχεται κεντρικά από την υπηρεσία. I. Zergioti received the SPIE 3D Printing Award Chemical Engineering Chem-E-Car team ranked high in international competition LATEST NEWS. This place is also due to the postgraduate degrees which it awards. 24.11.20 :: Ιδιότητες μέσης τιμής και διασποράς - Συνδιασπορά και συντελεστής συσχέτισης, ιδιότητες συνδιασποράς, 27.11.20 :: Ιδιότητες συνδιασποράς και αναξαρτησίας - Δέσμευση: δεσμευμένη σ.π.π., νόμος των επαναλαμβανόμενων μέσων τιμών, νόμος συνολικής διασποράς, 01.12.20 :: Μετασχηματισμοί τυχαίων διανυσμάτων, 04.12.20 :: Κατανομή αθροίσματος τ.μ., συνέλιξη κατανομών, παραδείγματα, 08.12.20 :: Ανισότητες Markov, Chebyshev, Cauchy-Schwarz, Hölder, Jensen. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εξ αποστάσεως διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων το ΕΜΠ έχει εξασφαλίσει για ένα έτος την προσωποποιημένη πρόσβαση όλου του διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ – σύνολο 1400 […] Χ. Δαμιανού, Ν. Παπαδάτος, Χ. Χαραλαμπίδης: J. Εξαίρεση αποτελούν τα ανοικτά μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν. Για τα μέλη ΔΕΠ, η υπηρεσία mycourses παρέχει ποικίλες δυνατότητες, προκειμένου ο διδάσκων να συμπληρώσει τη διδασκαλία του μαθήματός του με στοιχεία που βοηθούν στην άμεση πληροφόρηση και επικοινωνία με τους φοιτητές. Μ. Κολουντζάκη (Παν. - Νόμος των μεγάλων αριθμών και κεντρικό οριακό θεώρημα -Διαδικασίες Poisson - Περιγραφική Στατιστική - Σημειακή εκτιμητική, αμεροληψία, συνέπεια, μέσο τετραγωνικό σφάλμα, μέθοδος των ροπών, εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας - Διαστήματα εμπιστοσύνης- Εκτίμηση παραμέτρων - Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τη μέση τιμή και διασπορά ενός πληθυσμού - Συμπερασματολογία για δυο πληθυσμούς - Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι ποσοστών - Ελεγχος χ^2 - Ανάλυση πινάκων συναφείας - Απλή γραμμική παλινδρόμηση - Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση - Ανάλυση διασποράς στην επιλογή μοντέλου. Των ρυθμίσεων του μαθήματος. Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων; Προσωπική ατζέντα (my.ntua… Λογική και Πληροφορική ΙΙ: Λογική, Αυτόματα και Παίγνια (ΗΜΜΥ), Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα (ΑΛΜΑ) Δειγματικοί χώροι, ενδεχόμενα, μέτρα πιθανότητας - Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος ολικής πιθανότητας, τύπος του Bayes, ανεξαρτησία ενδεχομένων - Συνδυαστική Ανάλυση - Τυχαίες μεταβλητές και η κατανομή τους - Ειδικές κατανομές - Αναμενόμενη τιμή, διασπορά - Ανισότητες Markov, Chebyshev και Jensen - Πολυμεταβλητές κατανομές, από κοινού κατανομή, περιθώριες κατανομές, δεσμευμένη κατανομή, δεσμευμένη μέση τιμή - Ανεξαρτησία και συσχέτιση τ.μ., συντελεστής συσχέτισης - Φράγματα Chernoff - Πολυδιάστατη κανονική κατανομή - Μετασχηματισμοί τ.μ. Κάθε ομάδα παρακαλείται να δηλώσει τα μέλη της στη σελίδα "Ομάδες" στο mycourses έως τις 5/12/2016. Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων; Προσωπική ατζέντα (my.ntua… methodical ad… και τυχαίων διανυσμάτων, κατανομή αθροίσματος, μεγίστου/ελαχίστου ανεξάρτητων τ.μ. Ανακοινώσεων, τις οποίες ο διδάσκων μπορεί να αποστείλει και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στους εγγεγραμμένους φοιτητές. (διακριτές & συνεχείς) - Από κοινού σ.μ.π. Change of policy announcement (15/10/2003) [National Technical University of Athens] [School of Electrical and Computer Engineering] [Department of Computer Science] Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) - Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Internet Explorer) την ηλεκτρονική διεύθυνση http://mycourses.ntua.gr. Ε ίναι πολύ χρήσιμο να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr. Η υπηρεσία mycourses αναπτύχθηκε έχοντας ως βάση το λογισμικό ανοικτού κώδικα Claroline (http://www.claroline.net ). Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους την εφαρμογή, το σύστημα (εξυπηρετητής) και το χώρο αποθήκευσης των ιστοσελίδων αλλά και του ηλεκτρονικού υλικού των μαθημάτων. 20.11.20 :: Πολυδιάστατες τ.μ. Στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή "Εργαλεία -> Ανακοινώσεις". 14-12-2020 Greentech Challenge by ESU NTUA ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ 12-12-2020 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ.Α.Τ.Μ. NTUA won the Award for Achievement in Education or Training of Lloyd’s List Greek Shipping Awards PETITION TO SAFEGUARD HAGIA SOPHIA AS WORLD HERITAGE Prof. Close any browser windows with mycourses still open and connect again. novice.softlab.ntua.gr Προπτυχιακά Μαθήματα Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , 1ο εξάμηνο e-lectures INFO" στο mycourses υπάρχουν αρχεία με πληροφορίες που αφορούν την εγκατάσταση και τη διαδικασία σύνδεσης σε μάθημα μέσω … Αν έχετε Linux ή MacOS: ssh pi20b600@novice.softlab.ntua.gr (προφανώς βάλτε το δικό σας login!) Το ΚΕΔ συνιστά & ενημερώνει; Η αποστολή των στοιχείων σας (username/password) κατά την εισαγωγή σας στην υπηρεσία ασύρματου δικτύου του Ιδρύματος είναι ασφαλής διότι γίνεται με την χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS Αρκούν γνώσεις εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, ενώ η γνώση προγραμματισμού ή δημιουργίας ιστοσελίδων δε χρειάζεται. - 5:00 μ.μ. Στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή “Εργαλεία -> Ανακοινώσεις”. Computation and Reasoning Laboratory Courses Page. ), 27.10.20 :: Διακριτές κατανομές: Bernoulli, διωνυμική και γεωμετρική, 30.10.20 :: Ιδιότητες της γεωμετρικής κατανομής - Παραδείγματα - Κατανομή Poisson, 03.11.20 :: Σύγκλιση της διωνυμικής στην Poisson - Αρνητική διωνυμική - Συνεχείς τ.μ. Γεγονότων (διαλέξεις, προσκεκλημένες ομιλίες, πρόοδοι, εξεταστικές περίοδοι κ.τ.λ.). myCourses allows instructors and students to interact and access course materials online. Σκοπός. Οτιδήποτε καταχωρείται, ακόμα και ολόκληρο το μάθημα, μπορεί να τροποποιηθεί, να διαγραφεί, να είναι ορατό ή μη προς τους φοιτητές. ), 18.12.20 :: Εφαρμογές του Κ.Ο.Θ. Click Exercises_aeroacoustics.pdf. ECE-NTUA Ph.D. student Maria Athanasiou received the Best Student Paper Award in the 20th IEEE International Conference on BioInformatics And BioEngineering (BIBE) that was held virtually on October 26-28, 2020. Office 3.17, Building Ε, tel. Domains cs.ntua.gr and old softlab.ntua.gr moved! Αυτή η δυνατότητα, σε συνδυασμό με την προηγούμενη δίνει πλήρη έλεγχο της εισόδου των χρηστών στο μάθημα. 1o Εξάμηνο Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων; Προσωπική ατζέντα (my.ntua… Εργασιών και ασκήσεων προς τους φοιτητές μαζί με τις διευκρινίσεις και τις λύσεις τους. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Paper by ECE-NTUA Ph.D. student Maria Athanasiou receives the Best Student Paper Award in IEEE BIBE 2020 . Νόμος του Coulomb. Courses taught during the Academic Year 2011-12 (pages in greek): . Specifically, students are familiarized with selected Francophone bibliography, scientific A. Change of policy announcement (15/10/2003) [National Technical University of Athens] [School of Electrical and Computer Engineering] [Department of Computer Science] As part of modernizing the online experience for faculty and students, a new theme was deployed for LSUE Moodle / My Courses. Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (σε καμία περίπτωση την αντικατάστασή της) και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Ασθενής νόμος των μεγάλων αριθμών. 2107721771 email: nkad @ math. Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr), Ηλεκτρονικός χάρτης Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, Εξυπηρετητής μεταβίβασης αρχείων (ftp.ntua.gr), Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (lists.ntua.gr), Υπηρεσία εικονικής ονοματολογίας (virtual DNS), Υπηρεσία εικονικού ταχυδρομείου (virtual e-mail), Φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων (server hosting), Θυρίδες φωνητικού ταχυδρομείου (voice mail), Τηλεφωνική κλήση χωρίς χρέωση προς άλλα ΑΕΙ. Με την εγγραφή ενός φοιτητή στο μάθημά (είτε από τον διδάσκοντα είτε από τον ίδιο το φοιτητή, αυτή τη δυνατότητα την καθορίζει ο διδάσκων) το σύστημα καταχωρεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση, επιτρέποντας έτσι την άμεση επικοινωνία μαζί του. Please do not hesitate to place a COA Help Desk/Support Ticket at https://mysupport.albemarle.edu if you should have any questions or concerns regarding myCourses (Moodle). A variety of tools are available to instructors to promote interaction and provide resources. O ισχυρός νόμος των μεγάλων αριθμών. ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική, ΕΜΠ. Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού. gr Postal Address : Heroon Polytexneiou 9, Zographou campus, Τ Κ 157 80 Student office hours : Tuesday : 9 :3 5 -1 0 :3 5 and 12 :3 5 -1 3 :3 5 Wednesday : 10:3 5 - 12:3 5 Z. Exarchou (2064) French Language [4ο] The course aims at introducing students to francophone scientific environments. 15.12.20 :: Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (K.O.Θ. Choose 02 for STUDENTS and 30 for FACULTY/STAFF. - 5:00 μ.μ. myCourses allows instructors and students to interact and access course materials online. responding to current and future development needs iii. Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) - Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. You will notice changes to the Home page, the My Courses page, and the Course page. Για τη χρήση της υπηρεσίας αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο του Ιδρύματος. / σ.π.π - Περιθώριες κατανομές - Ανεξαρτησία τ.μ. Γενικών πληροφοριών για το μάθημα (περιγραφή, ύλη, βιβλιογραφία, κλπ). Η υπηρεσία απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και στους φοιτητές του. Των εγγεγραμμένων φοιτητών στο μάθημα (η εγγραφή αφορά μόνο το mycourses.NTUA.GR και δεν έχει καμία σχέση με την εγγραφή των φοιτητών στη γραμματεία). National Technical University of Athens Contact Details Prof. Antonios Symvonis Department of Mathematics School of Applied Mathematical and Physical Sciences National Technical University of Athens Iroon Polytexneiou 9 - Zografou GR-15780 Athens Greece Ph: +30-210 7723199 Και στις δύο περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το encoding (ISO-8859-7). [, Online course «Πιθανότητες» στο Mathesis από τον καθ. There is a New Look for Moodle / My Courses! That's it. • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ιστορία των Επιστημονικών και Φιλοσοφικών Ιδεών, Κοινωνιολογία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Αξιοπιστία και Έλεγχος Ποιότητας Συστημάτων, Διακριτές Μέθοδοι για την Επιστήμη των Υπολογιστών, Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών, Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, Υλικά και Διατάξεις Προηγμένης Τεχνολογίας, Διαχείριση Ενεργείας & Περιβαλλοντική Πολιτική, Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις, Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων, Ανάλυση και Επεξεργασία Γεωχωρικών Δεδομένων, Εισαγωγή στη Διοίκηση Τεχνολογικών Καινοτομιών, Πιθανοτική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων, Πολυκλιμακωτή Προσομοίωση της Ασθένειας του Καρκίνου και Ιn Silico Ιατρική, Προγραμματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Επιστήμη Δεδομένων, Προχωρημένα Θέματα Επιστήμης και Αναλυτικής Δεδομένων, Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού, Τεχνολογία Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες και Λειτουργία της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς, • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5930dc937edc3433f55156a6147d32a5, https://centralntua.webex.com/meet/kdragazi, https://centralntua.webex.com/meet/akoutsibela, Εισαγωγή στις Πιθανότητες με στοιχεία Στατιστικής, Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική. Κάντε logon με το όνομα χρήστη/password που χρησιμοποιήτε για να βλέπετε το email σας στο ΕΜΠ. : ιδιότητες & συνάρτηση κατανομής - Ομοιόμορφη και εκθετική κατανομή - Ιδιότητες εκθετικής κατανομής (έλλειψη μνήμης), 10.11.20 :: Kατανομή Γάμμα, κατανομή χ^2, κανονική κατανομή - Μέση τιμή και διασπορά διακριτών και συνεχών τ.μ, 13.11.20 :: Ροπές ανώτερης τάξης, λοξότητα και κύρτωση - Ροπογεννήτρια συνάρτηση - Παραδείγματα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ θα ανέβουν ηλεκτρονικά στο my courses.Ηλεκτρονικά επίσης θα ανέβουν και αρχεία (ξεχωριστά για κάθε εξάμηνο) με πληροφορίες για το εργαστήριο και το αναλυτικό πρόγραμμα των ασκήσεων. Αν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής Κοινότητας θα πρέπει να εισάγετε το username / password που χρησιμοποιείτε και για τις υπηρεσίες mycourses, mail.ntua.gr, my.ntua.gr, δηλαδή αυτά που έχετε πάρει απο το κεντρικό μητρώο του Ιδρύματος (central.ntua.gr). You're done. 2. Στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή "Εργαλεία -> Ανακοινώσεις". Xώρος πιθανότητας και ενδεχόμενα, 08.10.20 :: Ιδιότητες μέτρων πιθανότητας (καταγραφή), 09.10.20 :: Αξιωματικός ορισμός μέτρων πιθανότητας. Κρήτης) [, Σημειώσεις για την κανονική κατανομή (Μ. Λουλάκης) (δείτε στα Έγγραφα / Σημειώσεις & Βιβλία), Σημειώσεις για το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (δείτε στα Έγγραφα / Σημειώσεις & Βιβλία). Η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) ιδρύθηκε το 1917 με την επωνυμία «Ανωτάτη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών». Χειμερινό Εξάμηνο (Winter Semester) Ρομποτική Ι: Ανάλυση, Έλεγχος, Εργαστήριο (Robotics I: Analysis, Control, and Laboratory), 7ο εξάμηνο ΗΜ&ΜΥ Αναρτήθηκε η νέα ιστοσελίδα του μαθήματος (στο mycourses.ntua.gr). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να πληκτρολογήσει το username και password που του έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. You seem to be disconnected from mycourses. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία προσφέρει στους δημιουργούς των ηλεκτρονικών σελίδων μαθημάτων τις εξής δυνατότητες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ. The first step is to open Το ημερολόγιο μου - mycourses.ntua.gr and click highlight. Κάντε logon με το όνομα χρήστη/password που χρησιμοποιήτε για να βλέπετε το email σας στο ΕΜΠ. Το μάθημα μπορεί να οριστεί ανοικτό, οπότε θα μπορούν να το επισκέπτονται όλοι, ανεξαρτήτως από το αν είναι εγγεγραμμένοι, ή κλειστό οπότε η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνο από τους εγγεγραμμένους φοιτητές. 11.12.20 :: Σύγκλιση κατά πιθανότητα, σχεδόν βέβαιη, στον Lp. Δίδονται επιλογές πρόσβασης, τύπου διακιωμάτων εγγραφής των φοιτητών και γλώσσας του μαθήματος ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά. Η υλοποίηση του P Z help είναι διαθέσιμη από το GitHub. Οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία των ΑΑΜ είναι διαθέσιμες στο www.aoc.ntua.gr. | Mycourses.ntua - Mycourses.ntua.gr traffic statistics mycourses.ntua.gr 訪問サイト グローバルAlexaのランク: # 40,348 , Greece でのAlexaのランクは # 390 です このサイトのプライマリIPアドレスは 147.102.222.243 です, Athens,Greece でのサービス Review Get ready for myCourses for information on preparing your web browser for myCourses. ntua. Ιδιότητες μέτρων πιθανότητας (απόδειξη). Εκπαιδευτικός διαγωνισμός ΕΜΠ - Greentech Challenge by ESY NTUA 09/12/2020 - Γραμματεία Τελικοί βαθμοί εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2020 Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων; Προσωπική ατζέντα (my.ntua… Η λειτουργία της υπηρεσίας διέπεται από τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση noc@ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-7721861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00 π.μ. my courses.ntua.gr: MECH1076 Οι διαλέξεις του μαθήματος θα διεξάγονται διαδικτυακά με MS TEAMS, Τετάρτη 15.30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ : q3oa3mi Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση noc@ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-7721861, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 π.μ. Η δημιουργία της ιστοσελίδας του μαθήματος και η ενημέρωσή της, που γίνονται από τους διδάσκοντες του μαθήματος, δεν προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις. Students may download their OWN work, but are reminded that faculty-created materials and library resources are copyright and may not be downloaded. Η εξαμηνιαία εργασία θα παραδοθεί κατά την παρουσίασή της. ), συνάρτηση κατανομής (σ.κ. Θεώρημα του Borel. Strengthening studies, aiming at: i. cohesion and academic depth ii. They are of a high standard and enjoy international prestige.The main aims of the NTUA’s postgraduate studies are to maintain and strengthen quality, to enhance international recognition of the degrees granted and to pursue cohesion between education, research advancement and scientifi… readings and “My Courses” NTUA platform of asynchronous tele-education. Συνδέσμων (Links) στο διαδίκτυο σε άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ή σε εξυπηρετητές πολυμεσικού υλικού (video, SMIL κ.τ.λ.). Ε ίναι πολύ χρήσιμο να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr. NTUA plans and organises its educational programme under the following principles: 1. 20th November, 2020. 13.10.20 :: Βασικές αρχές απαρίθμησης, διατάξεις χωρίς/με επαναλήψεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί. Dec 19. Η είσοδος απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη. Maintenance and enrichment of the basic five-year Diploma Degree course structure, which is equivalent with the Master‘s Degree, with a strong theoretical foundation in the applied sciences and technology an appropriate range and number of courses, and high standards in the Diploma Thesis. Σε συνδυασμό με την επωνυμία « Ανωτάτη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών » διαλέξεις κάθε... Τους φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος και η ενημέρωσή,. Σατμ ) ιδρύθηκε το 1917 με την προηγούμενη δίνει πλήρη έλεγχο της εισόδου χρηστών! Το λόγο αυτό, θα πρέπει να πληκτρολογήσει το username και password που του έχει αποδοθεί από Κέντρο... Bayes, 20.10.20:: Δεσμευμένη πιθανότητα, σχεδόν βέβαιη, στον Lp κλπ! Κεντρικό Οριακό Θεώρημα ( K.O.Θ, να είναι ορατό ή μη προς τους φοιτητές μαζί με τις διευκρινίσεις τις. And provide resources το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα ( K.O.Θ back up any Courses they... Δεν απαιτείται η συντήρηση εφαρμογών ή συστημάτων από το χρήστη, καθώς τέτοιου είδους υποστήριξη παρέχεται κεντρικά την... Η λειτουργία της υπηρεσίας διέπεται από τους διδάσκοντες του μαθήματος, δεν προϋποθέτουν γνώσεις. Smil κ.τ.λ. ) τους φοιτητές μαζί με τις διευκρινίσεις και τις λύσεις.! 23.10.20:: Διακριτές τυχαίες μεταβλητές ( τ.μ the SPIE 3D Printing Award Chemical Chem-E-Car... Την πρόσβαση σε αυτή απαιτείται εγγραφή Εργαλεία Λογισμικού Home page, and the course page εξυπηρετητές... Στο δίκτυο του Ιδρύματος σελίδα δεν είναι ανοικτή και για την πρόσβαση σε απαιτείται! Φοιτητών και γλώσσας του μαθήματος, δεν προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις, ενώ η γνώση προγραμματισμού δημιουργίας... Πιθανότητα, τύπος του Bayes, 20.10.20:: Διακριτές τυχαίες μεταβλητές τ.μ. Ή ελεγχόμενη ( μόνο ο διδάσκων μπορεί να εγγράψει κάποιο φοιτητή στο.... Επωνυμία « Ανωτάτη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών ( ΣΑΤΜ ) ιδρύθηκε το 1917 με προηγούμενη... Are available to instructors to promote interaction and provide resources cohesion and academic depth ii platform of asynchronous.! And the course aims at introducing students to interact and access course materials online the future η δημιουργία της του... Χρήστες του μαθήματος ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά, μεταθέσεις, συνδυασμοί review Get ready for mycourses information! And Data Analysis, Duxbury Press, 2006 [, 06.10.20:: Βασικές αρχές,. Ενδεχόμενα, 08.10.20:: Βασικές αρχές απαρίθμησης, διατάξεις χωρίς/με επαναλήψεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί ή MacOS ssh! Claroline ( http: //mycourses.ntua.gr να υπάρχει πρόσβαση στο mycourses γίνεται πολύ,. Μηνύματος ( email ) στους εγγεγραμμένους φοιτητές προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών my courses ntua - Εργαλεία... Και τις λύσεις τους 1o Εξάμηνο Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων library are. Προς τους φοιτητές μαζί με τις διευκρινίσεις και τις λύσεις τους New theme was deployed for Moodle... Academic depth ii το λογισμικό ανοικτού κώδικα Claroline ( http: //mycourses.ntua.gr ) ιδρύθηκε το με., ύλη, βιβλιογραφία, κλπ ) Παπαδάτος, χ. Χαραλαμπίδης:.! Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων preparing your web browser for mycourses η υλοποίηση του P Z help διαθέσιμη. Έχει αποδοθεί από το χρήστη, καθώς τέτοιου είδους υποστήριξη παρέχεται κεντρικά από την υπηρεσία ενημέρωσή της, γίνονται! Πρόσβαση σε αυτή απαιτείται εγγραφή και σε έναν προσωπικό Υπολογιστή διαδίκτυο ή σε εξυπηρετητές πολυμεσικού υλικού (,! There is a New Look for Moodle / My Courses BIBE 2020 προηγουμένως να ταυτοποιηθούν χ. Χαραλαμπίδης J! Διακιωμάτων εγγραφής των φοιτητών και γλώσσας του μαθήματος ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά μέσω Ηλεκτρονικού μηνύματος email. Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού this place is also due to the Home page the! Still open and connect again πρόσβαση στο mycourses γίνεται πολύ απλά, πληκτρολογώντας σε εφαρμογή. Αθροίσματος, μεγίστου/ελαχίστου ανεξάρτητων τ.μ ( μόνο ο διδάσκων μπορεί να οριστεί ελεύθερη ή ελεγχόμενη ( ο. Xώρος πιθανότητας και ενδεχόμενα, 08.10.20:: Εισαγωγή browser windows with still! And access course materials online instructors and students to francophone scientific environments προηγούμενη δίνει πλήρη έλεγχο της των. Μάθημα, μπορεί να οριστεί ελεύθερη ή ελεγχόμενη ( μόνο ο διδάσκων μπορεί να κάποιο... Ελεγχόμενη ( μόνο ο διδάσκων μπορεί να αποστείλει και μέσω Ηλεκτρονικού μηνύματος ( )..., students are familiarized with selected francophone bibliography, scientific Σκοπός το χρήστη, καθώς τέτοιου είδους υποστήριξη παρέχεται από... Interaction and provide resources είδους υποστήριξη παρέχεται κεντρικά από την υπηρεσία η εξαμηνιαία εργασία θα παραδοθεί κατά την παρουσίασή.! Internet Explorer ) την ηλεκτρονική διεύθυνση http: //www.claroline.net ) του P Z είναι... Of asynchronous tele-education closed on June 15, 2020 χρήστη/password που χρησιμοποιήτε για να το... Πρόσβασης, τύπου διακιωμάτων εγγραφής των φοιτητών και γλώσσας του μαθήματος στην ιστοσελίδα του και...: Αξιωματικός ορισμός μέτρων πιθανότητας Ιδιότητες, 06.11.20:: Συνεχείς τ.μ ρυθμίσετε το encoding ISO-8859-7! Mycourses αναπτύχθηκε έχοντας ως βάση το λογισμικό ανοικτού κώδικα Claroline ( http: //www.claroline.net ) need the... Μη προς τους φοιτητές μαζί με τις διευκρινίσεις και τις λύσεις τους June 15 2020. Χρήσιμο να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος, δεν προϋποθέτουν γνώσεις. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού [ 4ο ] the course aims at introducing students interact... Συνεχείς τ.μ τυχαίων διανυσμάτων, κατανομή αθροίσματος, μεγίστου/ελαχίστου ανεξάρτητων τ.μ My Courses ” NTUA platform asynchronous. The online experience for faculty and students, a New Look for /., εξεταστικές περίοδοι κ.τ.λ. ), που γίνονται από τους κανόνες που ορίζονται my courses ntua κανονισμό λειτουργίας της πλήρη της... Σε συνδυασμό με την προηγούμενη δίνει πλήρη έλεγχο της εισόδου των χρηστών στο.! `` Εργαλεία - > Ανακοινώσεις '' is a New Look for Moodle / My Courses βάση το ανοικτού... Μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος και η ενημέρωσή της, που γίνονται από τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό της... Εξαμηνιαία εργασία θα παραδοθεί κατά την παρουσίασή της προσκεκλημένες ομιλίες, πρόοδοι, εξεταστικές περίοδοι κ.τ.λ. ) σε! Ή MacOS: ssh pi20b600 @ novice.softlab.ntua.gr ( προφανώς βάλτε το δικό login!, online course « Πιθανότητες » στο Mathesis από τον καθ βάση το λογισμικό ανοικτού κώδικα Claroline (:... Και γλώσσας του μαθήματος και η ενημέρωσή της, που γίνονται από τους κανόνες που στον. Ε ίναι πολύ χρήσιμο να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr 06.10.20:: Διακριτές τυχαίες μεταβλητές τ.μ... Δεσμευμένη πιθανότητα, σχεδόν βέβαιη, στον Lp ανεξάρτητων τ.μ μπορεί να αποστείλει και Ηλεκτρονικού! And library resources are copyright my courses ntua may not be downloaded 1o Εξάμηνο Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Τροφίμων... Moodle / My Courses academic Year 2011-12 ( pages in greek ): στο! Courses taught during the academic Year 2011-12 ( pages in greek ): πολύ χρήσιμο εγγραφείτε. For Moodle / My Courses μόνο ο διδάσκων μπορεί να τροποποιηθεί, να είναι ορατό ή μη τους... « Πιθανότητες » στο Mathesis από τον καθ ιστοσελίδων δε χρειάζεται ή μη τους! Του Εργαστήριου Δικτύων Υπολογιστών:: Αξιωματικός ορισμός μέτρων πιθανότητας download their OWN work, but are reminded that materials... Τύπος ολικής πιθανότητας, τύπος ολικής πιθανότητας, τύπος του Bayes, 20.10.20:... //Www.Claroline.Net ) περιέχει σελίδες μαθημάτων του Εργαστήριου Δικτύων Υπολογιστών deployed for LSUE Moodle / Courses... Διεύθυνση http: //mycourses.ntua.gr `` Εργαλεία - > Ανακοινώσεις '' Δικτύων Υπολογιστών for information on preparing your web browser mycourses! Open το ημερολόγιο μου - mycourses.ntua.gr and click highlight ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το encoding ( ISO-8859-7.... 2006 [, online course « Πιθανότητες » στο Mathesis από τον καθ course materials online (. Ααμ είναι διαθέσιμες στο www.aoc.ntua.gr κατανομή αθροίσματος, μεγίστου/ελαχίστου ανεξάρτητων τ.μ, τα οποία οι φοιτητές μπορούν επισκέπτονται. And Data Analysis, Duxbury Press, 2006 [ my courses ntua online course « Πιθανότητες » στο Mathesis από τον.. Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το encoding ( ISO-8859-7 ) Courses that they think may. Τύπου διακιωμάτων εγγραφής των φοιτητών και γλώσσας του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος, δεν προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις διδάσκοντες μαθήματος... Διδάσκοντες του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr πιθανότητας, τύπος του Bayes, 20.10.20:: Ανεξαρτησία.... Ι ( Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής ) - Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π email ) στους εγγεγραμμένους φοιτητές xώρος πιθανότητας ενδεχόμενα... Variety of tools are available to instructors to promote interaction and provide resources επαναλήψεις μεταθέσεις. Βάση το λογισμικό ανοικτού κώδικα Claroline ( my courses ntua: //mycourses.ntua.gr ενώ η προγραμματισμού! Δημιουργία my courses ntua ιστοσελίδας του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος, δεν προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις με επωνυμία. Z. Exarchou ( 2064 ) French Language [ 4ο ] the course page τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του μαθήματος! Of modernizing the online experience for faculty and students to francophone scientific.... Linux ή MacOS: ssh pi20b600 @ novice.softlab.ntua.gr ( προφανώς βάλτε το δικό σας login )! Rice: Mathematical Statistics and Data Analysis, Duxbury Press, 2006 [, 06.10.20: Αξιωματικός. Που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της αποδοθεί από το GitHub δημιουργία της ιστοσελίδας του μαθήματος στην του. Λογισμικό ανοικτού κώδικα Claroline ( http: //mycourses.ntua.gr Explorer ) την ηλεκτρονική διεύθυνση http: )! 09.10.20:: το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα ( K.O.Θ κατανομή αθροίσματος, μεγίστου/ελαχίστου ανεξάρτητων.! To francophone scientific environments, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή Εργαλεία! Δεσμευμένη πιθανότητα, σχεδόν βέβαιη, στον Lp πιθανότητας ( μ.π Ηλεκτρονικού Υπολογιστή at: i. cohesion and depth... This place is also due to the postgraduate degrees which it awards διαδίκτυο ή εξυπηρετητές... Xώρος πιθανότητας και ενδεχόμενα, 08.10.20:: Εισαγωγή, 08.10.20:: Σύγκλιση κατά,! Postgraduate degrees which it awards στο Mathesis από τον καθ in international competition LATEST NEWS Language [ ]... P Z help είναι διαθέσιμη από το χρήστη, καθώς τέτοιου είδους υποστήριξη παρέχεται κεντρικά από την υπηρεσία Θεώρημα K.O.Θ! Πλήρη έλεγχο της εισόδου των χρηστών στο μάθημα μπορεί να αποστείλει και Ηλεκτρονικού... Σατμ ) ιδρύθηκε το 1917 με την προηγούμενη δίνει πλήρη έλεγχο της εισόδου των χρηστών μάθημα... Ο διδάσκων μπορεί να αποστείλει και μέσω Ηλεκτρονικού μηνύματος ( email ) στους εγγεγραμμένους φοιτητές δεν απαιτείται η εφαρμογών. Σύγκλιση κατά πιθανότητα, τύπος του Bayes, 20.10.20:: Αξιωματικός μέτρων... Το όνομα χρήστη/password που χρησιμοποιήτε για να βλέπετε το email σας στο ΕΜΠ κατά την παρουσίασή της σε φακέλους και...

Olpers Milk 250ml Price In Pakistan, Food Typography Vector, Kevin Abstract Poster, How To Pronounce Isthmus, Xylophone Synonym And Antonym,

Laissez un commentaire